Pantech Service Codes*01763*737381# - master reset (user data, user code) without SIM
*01763*737381# (*01763*RESET1#) - Cèñòåìíûé ñáðîñ
(âñå íàñòðîéêè ïî óìîë÷àíèþ)
*01763*8371# - SW version
*01763*6371# - UNLOCK
*01763*3641# - Menu
*01763*476# - Òåñòû òåëåôîíà
*01763*3640# (*01763*ENG0#) - Âûêëþ÷èòü èíæåíåðíûé ðåæèì
*01763*3641# (*01763*ENG1#) - Âêëþ÷èòü èíæåíåðíûé ðåæèì
*01763*6370# (*01763*MEP0#) - Âûêëþ÷èòü MEP menu
(Menu-5-4-(1234OK)-7) - ðàçëî÷êà
*01763*6371# (*01763*MEP1#) - Âêëþ÷èòü MEP menu
(Menu-5-4-(1234OK)-7) - ðàçëî÷êà
Pantech G500 G600 G700 G800 G900 GI100 GF200:
*01763*727# - ?
*01763*62766# - ?
*01763*68726# - ?
*01763*34531# - ?
*01763*476# - Tests
*01763*546360# - LineN0 ?
*01763*546361# - LineN1 ?
*01763*546364# - LineN4 ?
*01763*546367# - LineN7 ?
*01763*5640# (*01763*LOG0#) - Disable LOG
*01763*5641# (*01763*LOG1#) - Enable LOG
*01763*6370# (*01763*MEP0#) - Disable MEP menu (unlock menu)
*01763*6371# (*01763*MEP1#) - Enable MEP menu (unlock menu)
*01763*3640# (*01763*ENG0#) - Disable Engineer Mode
*01763*3641# (*01763*ENG1#) - Enable Engineer Mode
*01763*63866330# (*01763*NETMODE0#) - Disable NetMode
*01763*63866331# (*01763*NETMODE1#) - Enable NetMode
*01763*737381# (*01763*RESET1#) - System reset (all default settings)
ADDITIONAL CODES - ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÄÛ:
Pantech G500
[GIHR0507042004 ZEUS Ver. 0.01s]
*01763*225837# - ?
01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on
Pantech G600
[GZBP0105102004 PANTECH ver 1.0]
*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on
Pantech G700
[GXNP0107242004 TLION ver 1.0s]
none - íåò
Pantech G800
[GLAP0006062004 G800 ver 1.0N]
*01763*28271# - ?
*01763*28270# - ?
*01763*2873738# - ?
*01763*288# - ?
*01763*79837# (*01763*SWVER#) - Soft are version
*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on
Pantech G900
[GWBP0206282004 G900 ver 1.0b]
*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version
*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on
*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?
*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?
Pantech GI100
[GMAP0212132004GI100 ver 1.0]
*01763*47865625# - ?
*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version
*01763*22637266# (*01763*CAMERAON#) - Camera test mode on
*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?
*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?
Pantech GF200
[GTCP0007292004GF200 ver 1.00]
*01763*66756# - ?
*01763*79837# (*01763*SWVER#) - SoftWare version
*01763*92782# - copy UaData..... copy httpUserAgent.....Call Edit Mode : %s ?
*01763*927827763# - copy UaProfData..... copy httpUserAgentProf..... ?
================================================== ===============================

im tested the Pantech model PG-3600 it's working 100%%%%%%%%%